tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

bill loathing the military clinton chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?