tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

binary gender chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?