tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A name... quite a retarded one at that.
I wish my name was Bincins!
viết bởi Charlotte 08 Tháng tư, 2005