tìm từ bất kỳ, như là yeet:

bio-potential chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?