tìm từ bất kỳ, như là swag:

bionic marine chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?