tìm từ bất kỳ, như là 12:

bioploar chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?