tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Person 1 - "Why are you so happy?"
Person 2 - "I just did a bippity."
Person 1 - "No way!"
viết bởi Dr. Aarben 12 Tháng ba, 2013