A bird is someone who is bad at life.
That Sarah girl is such a bird; what is she wearing?
#loser #dork #bird-like #uncool #bimbo #wannabe
viết bởi Random Marely (SPA) 26 Tháng tư, 2006
Nickname of one of the great saxophonists, Charlie Parker.
viết bởi Ben 30 Tháng mười, 2003
The word.
Tom:Whats today's word?
Billy:The bird.
Tom:What?
Billy:The bird is the word.
#bird #crap #random #stuff #can #suck #on #it
viết bởi random_letters_goKGBHAEDKGBEGB 22 Tháng bảy, 2010
i love you
"why did you kiss me?"
because i bird you
#love #infatuation #hate #go away #like
viết bởi sallahtuttah 13 Tháng hai, 2010
1. Usually a really fucking idiot person who does stupid shit all the time

2. A flying animal, of course
1. "Yea i know man, that kid is a major bird"

2. That bird better not shit on me!
#bird #faggot #idiot #loser #dumbass
viết bởi Darius Creed 19 Tháng một, 2010
a black person like a black bird
That fucking bird just robbed me!
#nigger #black person #jigaboo #african american #porch monkey
viết bởi amcbull 12 Tháng mười một, 2009
a single cigarette you are attempting to bum off somone.
hey let me get one of those birds man. Can i get a bird.
#cig #cigarette #smoke #square #nail
viết bởi Luke H.. 31 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×