tìm từ bất kỳ, như là swoll:

bird's the word chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?