tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1.this is the ultimate isult to a man's manhood, Implying that he is a female dog and a coward.
Shawn you a fuckin bitch panzy
viết bởi Roy Hassan 23 Tháng năm, 2005