tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A term used in a club when trying to figure out who you want to bang.
Dude, look at that bitch-hop in the corner.
viết bởi esch8 30 Tháng tám, 2003