tìm từ bất kỳ, như là spook:

bitch. jerk chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?