tìm từ bất kỳ, như là thot:

bitchin'-to-brag chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?