tìm từ bất kỳ, như là thot:

bj penn chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?