tìm từ bất kỳ, như là bae:

bl4ck fr1d4y chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?