Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

bl4ck fr1d4y chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?