tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
2.
is when some one is talking to much.
That dude was just bla bla and do anything.
viết bởi Kevin Brian McFarlane 17 Tháng mười, 2003
 
1.
Short term for woman talk.
..and i told him to blablabla... blablabla..
viết bởi Justen huiting 15 Tháng tư, 2008