tìm từ bất kỳ, như là sounding:

black frida chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?