tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
a white girl with an amazing body and has a donk. Also referred to as bgb
Damn that girl has a black girl body.
viết bởi subway2008 31 Tháng tám, 2008

Words related to black girl body

bgb b g b blackgirl body black gurl body blackgurl body body donk