tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
not to be confused with black mamba but an extremely skinny black woman who spits or slurs when she talks.
"Yo, that blackmaba just won't stfu"
viết bởi cr7 21 Tháng sáu, 2013