tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Blast beat drum techniques of an overwhelming intensity.
"Blast Deaths dude."
viết bởi Franklin Stanford 03 Tháng năm, 2008