tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Blast beat drum techniques of an overwhelming intensity.
"Blast Deaths dude."
viết bởi Franklin Stanford 03 Tháng năm, 2008