tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
it just IS...
PERIOD.
end of conversation
something exciting
blaugh bitch!
I was going to the mall and i saw that shirt so i bought it. BLAUGH!
viết bởi JulianD 26 Tháng tư, 2005