tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
similar to bless, means goodbye, mostly used in Reading, UK
Man1 : laterz fam
Man2 : blessie
viết bởi Gandee 03 Tháng bảy, 2006