tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

blest your heart chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?