tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
2.
blet is a term commonly used to describe your home boys, friends and your fellow niggers

"yo blet safe ting man"

"kool jamal"
viết bởi nigger jamal 17 Tháng tám, 2008
 
1.
An expression of mediocre-ness; not very good
How are ya doing? Kinda blet. (or) MAN BLET!!!!
viết bởi Chris Dodson 13 Tháng chín, 2003