tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Faggot, gay guy, shit head, loser, smiley boy, dick, preferally a boy
1:OMG alec it such a blett

2: I know right
viết bởi omadoo 27 Tháng một, 2009

Words related to blett

boy faggot gay loser shit head