tìm từ bất kỳ, như là sex:

blight-like chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?