tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
noun 1. a p2p program ex. kazaa
noun 2. a group of people bringing the news eg. newsgroup
verb: to bring someone good news
that marko guy needs a full blindh to help him out on this
viết bởi RiddleMaster 28 Tháng bảy, 2004