tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A Vagina: half blister, half vertical. A vertical blister.
"I had my shit all deep up in that blistical"
viết bởi oliver magee 29 Tháng tư, 2007

Words related to blistical

blister cunt pussy vagina vertical blister