tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
one of those girls thats ugly, but who you still wanna fuck.
that girl is far from hot, but shes such a bloagan.
viết bởi peyton manning 28 Tháng ba, 2005