tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The yearly anniversary of someones web-log (blog)
I celebrated my second blogiversary today
viết bởi Richard 12 Tháng một, 2005