tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

blonde hair with green eyes chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?