tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
1. an insult said by a retarded british kid
2. "fucking face"?
shut up you "bloody mug "
viết bởi big dipper 117 26 Tháng mười, 2008