tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
black opsing (video game black ops)
G: hey
B: hey whats up
G: nm, u
B: blopsing
G: wtf?
B: black opsing darrr
viết bởi secret79 23 Tháng mười hai, 2010