tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Love, not like

see love
Losh: I blorglehoff you!
Pudding: I blorglehoff you too!
viết bởi Lovesx3requiem 01 Tháng năm, 2005

Words related to blorglehoff

love