tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

blowing the butt trumpet chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?