tìm từ bất kỳ, như là doxx:

blue balls dry chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?