tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

blue balls dry chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?