tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Stupid CS playar from new york who is a newbie cnut
BlueForce is one big raped faggot
viết bởi Smaugles 22 Tháng năm, 2004