Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

bluegrass snapper chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?