tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
15.
A Liverpudlian way to say a £10 note.
Got Change Of A Bluey So I Can Buy That Gram 'O' Weed Kidda!
viết bởi Scott 28 Tháng hai, 2005