tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When your in a xtc haze and cannot pernounce words correctly!
<Friend1> Hey man, are you ok?
<Friend2> Everyting is all Blurbily man!
viết bởi Drew Cramer 07 Tháng tám, 2006