tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Blowing money fast
Them hoes got they income tax and been bmfing everyday.
viết bởi gtilla 11 Tháng tư, 2014