tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
3.
dave is a dork!!!!!!!!!!!!!!!
bmnp at assembly!!!!!!!!!!!
viết bởi Alyssa 18 Tháng hai, 2005
20 140
 
1.
black man nigger penis
It is an acronym for bmnp.
viết bởi jamal 14 Tháng tám, 2004
193 50
 
2.
1. The male reproductive organ of a black man (aka nigger). All BMNP's must be that of tremendous lengths.
2. Jamal is keeper of the one BMNP to rule them all.
1. Let me see your BMNP
2. My Precious!
viết bởi Mader 15 Tháng tám, 2005
97 30