tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Bite me on the ass
Jillian: Get the fuck over here!
Caleb: bmota stupid cunt!!
Matt: Haha fucking twat waffle
viết bởi Portable_retard 01 Tháng hai, 2009

Words related to bmota

ass bite me on penis