Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
something that is cool, or desired.
"man, those shoes are the bofunk!"

"homes, why didnt you hit that party, it was the bofunk."
viết bởi sieuw 08 Tháng tư, 2006
16 5