Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

bob dobbs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?