tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
What the old homeless man on the public buss smells like.
Hey, Bob, that guy has awful body odour. He must me homeless.
viết bởi bleeblee 31 Tháng năm, 2006
16 10