tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
What the old homeless man on the public buss smells like.
Hey, Bob, that guy has awful body odour. He must me homeless.
viết bởi bleeblee 31 Tháng năm, 2006