tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Lazy word for describing 2 of anything.
John: Dude! I had 2 slices of pizza in here! Sam: Yeah, I know, I ate bofubm.
viết bởi sasquatchpimp 07 Tháng ba, 2010