tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Becky:Hey, what about Nick?
Cindy:Nick is bofuf
Becky. Oh...maybe he'll like my friend Dan.
viết bởi Richard1986 04 Tháng tám, 2006