tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
big ol' fat ugly girl
"did you ever notice that lenny only hooks up with bofugs?"
viết bởi teabaggins077 03 Tháng tám, 2006

Words related to bofug

bear beast fat bitch lard ass slam pig